Návštěvní řád Kluziště Lesná

Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto návštěvního řádu a zavazuje se jej dodržovat.

Vstup do areálu kluziště vám bude umožněn pouze s platnou vstupenkou. Maximální kapacita kluziště je 70 lidí. Kluziště je určeno výhradně pro bruslení a lední hokej. Hokej je možné hrát pouze mimo dobu otevřenou pro veřejné bruslení, tedy v bloku pro pronájmy. Bruslí se podél mantinelu proti směru hodinových ručiček, opačně pouze na pokyn pracovníka kluziště. Bruslení probíhá na vlastní nebezpečí!!!

Povinnosti návštěvníků

 • Na vyžádání předložte pracovníkovi Kluziště Lesná platnou vstupenku.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních. Předcházejte vzniku úrazů. Každý úraz, poranění i nevolnost hlaste pracovníkům Kluziště Lesná. Za poranění, které si způsobíte vlastní neopatrností anebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel kluziště odpovědnost.
 • Udržujte pořádek a čistotu v prostoru kluziště a okolí.
 • Nepoškozujte zařízení areálu. Veškeré závady, poškození a nedostatky hlaste neprodleně pracovníkovi Kluziště Lesná.
 • Po skončení bruslení opusťte areál kluziště a vraťte zapůjčené vybavení.
 • Nalezené předměty v areálu kluziště odevzdejte na recepci Kluziště Lesná.
 • Je vhodně, aby děti do 15 let při bruslení používali helmu. Při výukových programech s lektorem je helma “POVINNOSTÍ”

Zakázané činnosti

 • Vstupovat na led s obuví a bez rukavic. 
 • Vstupovat na led s hokejkou (během doby, kdy je kluziště otevřeno pro veřejnost)
 • Vstupovat na led mimo dobu vyhrazenou pro bruslení.
 • Dloubat bruslemi do ledu či jinak poškozovat led.
 • Lézt, sedět na mantinelech nebo přelézat mantinely.
 • Vstupovat mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky kluziště.
 • Házet sněhové koule.
 • Rušit ostatní návštěvníky hlukem, pouštět hudbu.
 • Ohrožovat ostatní návštěvníky svým nedbalým chováním.
 • Kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.
 • Přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví, které nesouvisí s provozem.
 • Rozdělávat nebo manipulovat s ohněm.
 • Konzumovat na ledě potraviny (včetně žvýkaček) a donášet nápoje ve skle.
 • Odhazovat a zanechávat po sobě odpadky.
 • Přemisťovat a poškozovat zařízení a vybavení.

Každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny. Při porušení pravidel tohoto návštěvního řádu má provozovatel právo vykázat návštěvníka z areálu kluzišť, bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR. Návštěvník je povinen uhradit případné škody, které způsobí. Za odložené věci ponechané bez dozoru neručíme. Areál kluziště je monitorován kamerovým systémem.

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup zakázán!